Regulamin

I. Definicje

§ 1

W niniejszym Regulaminie zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 1. „Serwis” – stronę główną www.condo.pl oraz jej podstrony,
 2. „Wydawca” – właściciel Serwisu tj. Oak Property Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-411),
  ul. Wioślarska 8, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000543907, REGON: 360816754, NIP: 7010468263, email: kontakt@condo.pl
 3. „Partner” – osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba prawna, która zawarła z Wydawcą umowę współpracy z Partnerem,
 4. „Użytkownik” – internauta, który korzysta z Serwisu,
 5. „Inwestycja” – zespół budynków usługowych, wielorodzinnych lub domów jednorodzinnych w trakcie realizacji lub już ukończony, który jest przedmiotem sprzedaży prowadzonej przez Partnera. W przypadku realizacji i oddania do użytkowania nieruchomości w etapach, każdy z tych etapów
  stanowi oddzielą inwestycję,
 6. „Nieruchomości” – mieszkania, domy jednorodzinne, lokale użytkowe, apartamenty wakacyjne, o których ogłoszenia zostały zamieszczone w Serwisie,

 

II. Postanowienia ogólne

§ 2

Regulamin określa zasady świadczenia przez Wydawcę na rzecz Użytkowników usług drogą elektroniczną polegających na umożliwieniu im bezpłatnie:

a. wyszukiwania ogłoszeń o Inwestycjach lub Nieruchomościach,
b. uzyskiwania informacji o Nieruchomościach takich lub podobnych do wskazanych lub wyszukiwanych przez Użytkownika,
c. nawiązywania kontaktu z Partnerem w sprawie Nieruchomości lub Inwestycji,
d. skorzystania z pomocy doradcy,

 

§ 3

Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu email oraz standardowy system operacyjny i najnowsza wersja jednej ze standardowych przeglądarek internetowych.

 

§ 4

Do prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania.

 

§ 5

Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu ingerencję w oprogramowanie Serwisu

 

§ 6

Zabronione jest dodawanie do Serwisu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, czyli naruszających obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub dobra osobiste osób trzecich.

 

III. Usługi

§ 7

Użytkownik ma możliwość skorzystania z następujących usług dostępnych w Serwisie:

a. Wyszukiwania ogłoszeń o Nieruchomościach i informacji o Partnerach,
b. Czatu z przedstawicielem Wydawcy lub Partnera,

 

§ 8

W niniejszym Regulaminie zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 1. Użytkownik ma możliwość korzystania z wyszukiwarki ogłoszeń o Nieruchomościach oraz informacji o Partnerach.
 2. W celu wyszukania Nieruchomości Użytkownik powinien podać lokalizację interesującej go Nieruchomości. Użytkownik może ograniczać wyniki wyszukiwania, podając interesujące go parametry, takie jak rodzaj wyszukiwanej Nieruchomości, cena, powierzchnia, liczba pokoi, termin
  oddania i inne dostępne w wyszukiwarce.

 

IV. Usługa informowania Użytkownika o nieruchomościach

§ 9

W niniejszym Regulaminie zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 1. W ramach usługi informowania Użytkownika o nieruchomościach takich lub podobnych do wyszukiwanych przez niego w Serwisie lub wskazanych w formularzu w Serwisie, Wydawca będzie przekazywał informacje Użytkownikowi poprzez połączenia telefoniczne, wiadomości sms lub email.
 2. Wydawca będzie dobierał nieruchomości w taki sposób, by były one jak najbardziej zbliżone, co do powierzchni, ceny i lokalizacji do wybranych lub wyszukiwanych przez Użytkownika Nieruchomości.

 

V. Reklamacje

§ 10

 1. Wszelkie reklamacje należy składać do Wydawcy za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie: www.condo.pl, pocztą elektroniczną na adres e-mail kontakt@condo.pl, pocztą bezpośrednio na adres Oak Property Sp. z o.o. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa
 2. W reklamacji należy podać dane Użytkownika niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis, na czym polegały nieprawidłowości w usłudze świadczonej przez Wydawcę.
 3. Wydawca rozpatrzy reklamację i poinformuje Użytkownika o wyniku jej rozpatrzenia terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 

VI. Dane osobowe

§ 11

 1. Użytkownik w celu skorzystania z usług – informowania go o nieruchomościach, kontaktu z Partnerem oraz pomocy doradcy musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych. Również w korespondencji z Wydawcą Użytkownik może podać swoje dane osobowe, by umożliwić Wydawcy udzielenie odpowiedzi.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z powyższych usług oferowanych w Serwisie. Bez podania danych osobowych świadczenie tych usług nie będzie możliwe.
 3. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza, lub poda w korespondencji z Wydawcą, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

 

§ 12

 1. Administratorem danych osobowych jest Wydawca.
 2. Wydawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 3. W celu wykonania umów o świadczenie usługi dane Użytkowników będą udostępniane w szczególności Partnerom, których dotyczy zgłoszenie Użytkownika. W stosunku do tych danych ich administratorem będą odpowiednio Partnerzy.
 4. Wydawca informuje, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting Serwisu, zajmujące się jego bezpieczeństwem, upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe, Partnerzy, podmioty kontaktujące się z Użytkownikami w imieniu Wydawcy w celu poinformowania o stanie realizacji danej usług, dostawcy narzędzi do analityki ruchu w Serwisie, prowadzenia marketingu, wysyłki newsletterów oraz smsów.

 

§ 13

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Wydawcy.
 2. W stosunku do danych udostępnionych Partnerom zgodnie z § 12 ust. 3, żądanie, o którym mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, należy kierować odpowiednio do właściwego Partnera.
 3. Użytkownik ma prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Użytkownik będzie miał prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, w tym sprzeciwu dotyczącego przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 

§ 14

 1. Wydawca przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu oraz w celu marketingowym polegającym na promocji Wydawcy oraz jego usług.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będą od dnia 25.05.2018 r. art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu.
 3. Wydawca na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji marketingowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika. W przypadku wyrażenia takiej zgody podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
 4. Wydawca może kontaktować się telefonicznie z użytkownikiem celem potwierdzenia weryfikacji, a także potwierdzenia poprawności przekazanych danych niezbędnych do realizacji usługi świadczonej przez Serwis.

 

§ 15

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usług na rzecz Użytkownika przez Wydawcę, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Wydawcy na rzecz Użytkownika. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Wydawcę lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail lub numer telefonu. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania przed wycofaniem zgody.

 

§ 16

Wydawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 

§ 17

 1. Wydawca będzie także rejestrował adres IP Użytkownika, pod którym będzie on korzystać z Serwisu.
 2. Wydawca na podstawie adresu IP Użytkownika i powiązanej z nim lokalizacji będzie optymalizował treść Serwisu, by była najlepiej dopasowana do potrzeb Użytkownika.
 3. Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, konsekwencją automatyzowania i profilowania takiego przetwarzania będzie umożliwienie przygotowania dla Użytkownika odpowiedniej oferty

 

VII. Postanowienia końcowe

§ 18

Regulamin znajduje się na stronie www.condo.pl oraz w siedzibie Wydawcy wskazanej w postanowieniu §1 pkt 2) Regulaminu.

 

Nie jesteś pewien
która inwestycja jest dla Ciebie?

Skontaktuj się z naszym doradcą, opowiedz nam o swoich potrzebach, a my znajdziemy dla Ciebie projekt na miarę Twoich inwestycyjnych oczekiwań.

Wypełnij formularz kontaktowy